Історія ТДМУ ім.Горбачевського (1957)


Навчання студентiв у Тернопiльському медичному iнститутi розпочалося 1 вересня 1957 р. вiдповiдно до постанови тодiшнього уряду України вiд 12 квiтня того ж року про створення у Тернополi медичного вузу. Це був перший вищий навчальний заклад у мiстi, яке майже повнiстю було знищене Другою свiтовою вiйною i лише почало пiднiматися з руїн. Уже через три днi пiсля урядової постанови в Тернопiль прибув призначений директором (ректором) медичного iнституту к.м.н., хiрург П.О.Огiй (пiзнiше - доктор медичних наук, професор), а також проф. А.Г.Мартинюк, який став проректором. Для розмiщення iнституту рiшенням обласної ради було видiлено два навчальнi корпуси та два гуртожитки. Клiнiчною базою стала мiська лiкарня, яка одночасно виконувала функцiї обласної лiкарнi. Розпочалося будiвництво морфологiчного корпусу, обласної лiкарнi та ще одного гуртожитку. В iнститутi було вiдкрито 19 кафедр, працювало 66 викладачiв, серед них - 1 доктор наук i 17 кандидатiв наук. З першого року iснування iнституту повязали з ним своє життя на той час молодi викладачi-науковцi, а пізніше –доктори наук, професори К.В.Кованов, Ю.Т.Коморовський, А.I.Локай, I.О.Ситник, М.П.Скакун. Серед фундаторiв був i асистент кафедри загальної гiгiєни, а згодом - академiк Нацiональної академiї наук, Академiї медичних наук України i багатьох зарубiжних академiй, ректор Київського нацiонального медичного унiверситету Є.Г.Гончарук.

Коморовський Юрiй Теофiлович Доктор медичних наук, професор, автор понад 200 наукових i навчально-методичних праць, 2 монографiй, пiдготував 12 докторiв i 26 кандидатiв медичних наук

Кованов Костянтин Васильович Доктор медичних наук,професор, автор понад 200 наукових i навчально-методичних праць, пiдготував 1 доктора i 6 кандидатiв медичних наук

В iнститутi вiдразу було органiзовано три курси, де навчалося 624 студенти. На I курс прийняли 210 студентiв. На II i III курси зарахували вiдповiдно 120 i 224 студентiв, добровiльно переведених iз медичних iнститутiв України, Росiї та iнших республiк тодiшнього СРСР. Почалася кропiтка праця вченої ради iнституту, Центральної методичної комiсiї, кафедр з налагодження навчально-методичного процесу, визначення стратегiчних напрямiв наукової роботи, контролю за рiвнем пiдготовки студентiв. У 1959 р. вiдбувся перший науковий форум на базi молодого iнституту - виїзна конференцiя Українського товариства патофiзiологiв. Значною подiєю стало проведення в жовтнi 1960 р. VII пленуму Наукового товариства хiрургiв України. Успiшно розгорталася робота студентських наукових гурткiв. Отже, iнститут запрацював як педагогiчний, науковий, лiкувальний, культурно-освiтнiй осередок областi. Його кращi самодiяльнi колективи успiшно виступали на мiському й обласному оглядах художньої самодiяльностi, спортивних змаганнях. Розгорнулася санiтарно-просвiтня робота професорсько-викладацького складу, яка поєднувалася з консультативною допомогою населенню безпосередньо на базах сiльських дiльничних лiкарень, фельдшерсько-акушерських пунктiв та районних лiкарень.

Локай Анатолій Іванович Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біології у 1974-1995 роках.

1960-1961 навчальний рiк увiйшов в iсторiю iнституту як рiк органiзацiйного завершення його формування. Було введено в дiю морфологiчний корпус, закiнчено будiвництво основної клiнiчної бази iнституту - обласної лiкарнi, введено в дiю обласну полiклiнiку. В iнститутi вже навчалося 1360 студентiв, функцiонувало 30 кафедр, на яких працювало 148 викладачiв, з них - 7 докторiв i 66 кандидатiв наук. Перший випуск 203 лiкарiв iз дипломом Тернопiльського державного медичного iнституту вiдбувся в червнi 1961 р. Згодом 8 осiб iз цього випуску одержало ступiнь доктора, а 19 - кандидата медичних наук. Наведемо лише кiлька прикладiв. І.Чекман став доктором медичних наук, професором, завiдувачем кафедри фармакологiї Нацiонального медичного унiверситету імені О.О.Богомольця. Вiн - член-кореспондент Нацiональної академiї наук, Національної академiї медичних наук України, Нью-Йоркської академiї наук, лауреат Державної премiї України, Заслужений дiяч науки i технiки України. Прославив свою Alma Mater i залишився її палким патрiотом проф. В.Антонiв - завiдувач кафедри ЛОР-захворювань Московського унiверситету дружби народiв. У Москвi вiн очолює Українське нацiонально-культурне товариство Славутич. Проф. Д.Сеймiвський сьогоднi працює завiдувачем вiддiлу дитячої урологiї Київського науково-дослiдного iнституту урологiї, головним дитячим урологом МОЗ України. Проф. С.Якименко - завiдувач вiддiлу опiкової травми i пластичної хiрургiї ока Одеського науково-дослiдного iнституту очних хвороб iменi В.П.Фiлатова. Чимало нового в дiяльностi колективу iнституту зявилося в 70-80-тi рр. Незважаючи на сувору регламентацiю всього життя радянським режимом, тривав процес подальшого утвердження i росту авторитету навчального закладу, формувалося багато таких традицiй, яких не можна втрачати й сьогоднi. Насамперед це високий рiвень навчального процесу в iнститутi, свiдома дисциплiна, справедлива вимогливiсть до знань студентiв, натхненнiсть наукових пошукiв викладачiв, що дозволило значно змiцнити науково-педагогiчний потенцiал вузу в 70-х рр. Цей спалах творчого ентузiазму молодих науковцiв i студентiв реалiзувався у результатах Всесоюзного конкурсу, де Тернопiльський медичний iнститут посiв четверте мiсце серед медичних вузiв.

Ситник Iван Олександрович Доктор медичних наук, професор, автор понад 175 наукових i навчально-методичних праць, 1 монографiї, пiдготував 4 доктори i 16 кандидатiв медичних наук

Скакун Микола Петрович Заслужений працiвник вищої школи України, доктор медичних наук, професор, автор понад 450 наукових i навчально-методичних праць, 11 монографiй, 8 пiдручникiв i навчальних посiбникiв, пiдготував 8 докторiв i 34 кандидати медичних наук

Сказане матерiалiзувалося в конкретних справах. Так, за першi 10 рокiв iснування iнституту значно зросла його матерiальна та навчально-наукова база. Побудовано 2 гуртожитки, вiварiй з лабораторiями. На 32 кафедрах уже працювало 178 викладачiв, з них - 13 докторiв та 82 кандидати наук. Наукова зрiлiсть вузу також характеризувалася проведенням на його базi рiзнопрофiльних республiканських конференцiй. У 1969 р. вiдкрито пiдготовче вiддiлення, яке функцiонувало до 1992 р. У 1997 р. вiддiлення вiдновило свою роботу для іноземних громадян. Для оздоровлення студентiв i викладачiв у с. Бiльче-Золоте Борщiвського району в 1972 р. побудовано спортивно-оздоровчий табiр Берiзкa. У 1971 р. завершено будiвництво спортивного корпусу. У 1989 р. вiдкрито профiлакторiй. У звязку з побудовою в 1979 р. потужної обласної психоневрологiчної лiкарнi, для кафедр нервових хвороб та психiатрiї були створенi належнi умови для проведення навчальної роботи. Зважаючи на кадровi можливостi, мережу i потужнiсть клiнiчних баз, з 1979 р. в iнститутi, окрiм дiючого лiкувального, вiдкривається другий факультет - пiслядипломної пiдготовки лiкарiв. В iнститутi вiдкрито навчальнi музеї: кафедри бiологiї, кафедри анатомiї людини. Останнiй вважається одним iз кращих анатомiчних музеїв в Українi. У 1982 р. почав дiяти музей iсторiї iнституту. До 25-рiччя інституту ввiйшли в експлуатацiю новi гуртожитки на 1000 мiсць. Це дозволило повнiстю забезпечити студентiв мiсцями для проживання та видiлити окремi кiмнати для сiмейних студентiв. За 25 рокiв значно зрiс рiвень професорсько-викладацького складу, вдосконалилися форми i методи навчально-методичної та наукової роботи. В iнститутi на цей час навчалося понад 2500 студентiв, лiкарiв-курсантiв та iнтернiв. На 36 кафедрах працювало 310 викладачiв, серед них - 27 докторiв та 207 кандидатiв наук. Третину викладачiв iнституту складали його випускники. Значною подiєю стало вiдкриття у 1989 р. Центральної науково-дослiдної лабораторiї. I в умовах комунiстичного режиму частина викладачiв та студентiв iнституту вiдзначалася нестандартнiстю мислення, смiливiстю думки, вмiнням збуджувати свiдомiсть людей. Зокрема, поколiння студентiв 60-х рр. добре памятає викладача фiлософiї В.С.Лiсового, який працював у медiнститутi в 1962-1966 рр. Запамяталися його лекцiї, а також нестандартнi iнститутськi стiнгазети, редактором яких вiн був. Пiзнiше Василя Семеновича Лiсового заарештували за антирадянську дiяльнiсть, 11 рокiв вiн провiв у тюрмах i концтаборах. У 1998 р., через 32 роки, вiн приїхав до Тернополя, прочитав для студентiв II курсу медакадемiї лекцiю з фiлософiї, зустрiвся з ректором, викладачами i студентами. Кандидат фiлософських наук В.Лiсовий – став керiвником вiддiлу iсторiї української фiлософiї iнституту фiлософiї НАН України, професором унiверситету Києво-Могилянська академiя. Слiд зазначити, що такi випускники iнституту, як Георгiй Петрук-Попик, Степан Бабiй, Ганна Костiв-Гуска, якi пройшли пробу пера на iнститутськiй лавi, виросли до вiдомих поетiв, стали членами Спiлки письменникiв України. Зростання iнституту повязане з iменами його ректорiв: доц. I.I.Гетьмана (працював на цiй посадi в 1972-1981 рр.), проф. i.С.Смiяна (очолював ВУЗ у 1981-1997 рр.); проректорiв: професорiв О.А.Яроша, О.Н.Люльки, І.В.Шуста, І.О.Ситника, В.Г.Ковешнiкова (згодом ректора Луганського медичного унiверситету). Iз здобуттям незалежностi вiдкрилися новi можливостi та iмпульси для розвитку iнституту, входження його в ринковi вiдносини, в європейський освiтнiй простiр. Ось окремi вiхи змiн. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 1992 р. iнституту присвоєно iмя видатного вченого, дiйсного члена Наукового товариства iменi Т.Г.Шевченка, Всеукраїнської академiї наук, уродженця Тернопiльщини Iвана Яковича Горбачевського. У 1994 р. iнститут акредитований за IV (найвищим) рiвнем. Отримано лiцензiю на прийом 400 студентiв на медичний факультет. У 1995 р. вiдкрито медсестринський факультет за спецiальностями Сестринська справа (пiдготовка медсестер i медсестер-бакалаврiв) i Лабораторна справа (пiдготовка лаборантiв-бакалаврiв). Створено навчальний комплекс - медичний iнститут-лiцей (нинi Галицький коледж) м.Тернополя. Якщо 1 вересня 1995 р. факультет нараховував 82 студенти, то вже в 1997 р. - 450. 30 сiчня 1997 р. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв iнститут отримав статус медичної академiї. У квiтнi 1997 р. Тернопiльська державна медична академiя iменi I.Я.Горбачевського урочисто вiдзначила своє 40-рiччя. Протягом 16 рокiв колектив ВУЗу очолював проф. i.С.Смiян, якому було присвоєно звання Заслуженого працiвника вищої школи України, його обрано членом-кореспондентом Академiї медичних наук України. У 2003 роцi член-кореспондентом академiї медичних наук України обрано ректора Ковальчука Леонiда Якимовича. Заслуженим працiвником вищої школи був проф. М.П.Скакун. Почесного звання Заслуженого дiяча науки i технiки України удостоєнi професори Л.Я.Ковальчук, М.А.Андрейчин, Я.І.Федонюк, О.О.Маркова, 4М.І.Швед, C.B.Хмiль, C.I.Cмiян, С.Н.Вадзюк, С.І. Шкробот, В.В. Бігуняк. Звання Заслужений винахiдник України присуджувалось проф. О.М.Єдинаку та доц. В.В.Демяненко. З 1997 р. при академiї функцiонує спецiалiзована рада iз захисту дисертацiй iз спецiальностей Хiрургiя, Нормальна анатомiя (медичнi й бiологiчнi науки) i Патологiчна фiзiологiя (голова ради - д.м.н., проф. Л.Я.Ковальчук). У 2004 роцi при академiї вiдкрито спецiалiзовану вчену раду iз захисту кандидатських i докторських дисертацiй iз спецiальностей Педiатрiя, Акушерство і гiнекологiя. У серпнi 1997 р. академiю очолив її випускник - Заслужений дiяч науки i технiки України, д.м.н., проф. Л.Я.Ковальчук. Кредо ректора: Ми мусимо стати вищим навчальним закладом високого європейського рiвня. У 1999 р. академiя успiшно пройшла переатестацiю на пiдтвердження IV рiвня акредитацiї. У 2000 р. вперше проведено прийом на фармацевтичний факультет, який розпочав пiдготовку провiзорiв, а з 2001 р. навчаються також майбутнi клiнiчнi провiзори та провізори-косметологи. Академiєю отримано у 2000 р. лiцензiї на пiдготовку акушерок, фельдшерiв, медсестер ілаборантiв. Медсестринський факультет реорганiзовано у факультет бакалаврату i молодших спецiалiстiв медицини, згодом у 2003 року реорганiзовано у медичний коледж. З 1997 р. на всiх курсах, а також у клiнiчнiй ординатурi, розпочалось навчання iноземних громадян, з цього ж вони навчаються на пiдготовчому вiддiленнi. Вiдкрито новi кафедри: шпитальної терапiї № 2, медичної iнформатики i фiзики та спецiального обладнання, медицини невiдкладних станiв, полiклiнiчної справи, дiагностики i медичної iнформатики факультету пiслядипломної освiти (на базi Рiвненської обласної лiкарнi), фармакогнозiї з бiологiєю та медичною генетикою, фiзiотерапiї, медичної реабiлiтацiї i курортологiї, акушерства i гiнекологiї №2 медичного факультету, хiмiко-фармацевтичних дисциплiн. Сформовано висококвалiфiкований професорсько-викладацький склад, двi третини якого - випускники академiї, в тому числi ректор, 5 проректорiв, 3 декани, 29 завiдувачiв кафедр. У 2002 році в академії працювали 68 докторів наук, професорів, 265 кандидатів наук, доцентів. Академія постійно була серед перших медичних ВНЗ за часткою викладачів, які мають наукові ступені. Цей показник становив протягом останнiх 3-х рокiв 75-85 %. Серед 410 викладачiв академії - 1 член-кореспондента АМН України, 6 Заслужених дiячів науки i технiки, 2 Заслужених працiвники вищої школи, 2 Заслужених винахiдники, 2 Заслужених лiкарi України . За роки iснування навчального закладу було випущено понад 13 тисяч лiкарiв, на факультетi пiслядипломної освiти пройшли пiдвищення квалiфiкацiї понад 17000 спецiалiстiв. Здiйснювалася комплексна перебудова всiх напрямiв дiяльностi університету .Насамперед, це навчальний процес. Вiн перебудовувався з врахуванням свiтових вимог квалiфiкацiйних характеристик спецiалiстiв. У науковiй дiяльностi прiоритетним став науковий напрям Остеопороз, у розробцi якого бере участь половина кафедр академії. З року в рiк набирали бiльш позитивної динамiки винахiдницька робота, впровадження наукових розробок у практику охорони здоровя. Зокрема, створенi професором В.В.Бiгуняком лiофiлiзованi свинячi ксенодермотрансплантати успiшно викоритовуються для лiкування опiкiв в усiх опiкових центрах України. З метою вдосконалення i розширення обсягу лiкувально-профiлактичної роботи при університеті створено консультативно-лiкувальний центр. Розпочалася реконструкцiя i добудова придбаного корпусу.

Чимало нового зявилося у виховнiй, нацiонально-патрiотичнiй роботi, духовному життi. Чiтко вiдрегульовано систему наставникiв курсiв i груп, створено студентське самоврядування. Працювали духовий оркестр i хор, танцювальний ансамбль, ансамбль народних iнструментiв, спортивнi секцiї. Вiдновлена команда КВК університету, студентський театр, створено студентський диспут-клуб, картинна галерея. Нова генерацiя поетiв виростає i серед викладачiв, i серед студентiв. Побачили свiт поетичнi збiрки викладачiв Лесi Романчук, яка стала членом Спiлки письменникiв України, Валерiя Дiдуха, Романа Ладики. Кардинальнi змiни вiдбуваються щодо матерiально-технiчної бази: реконструйовано i по-сучасному обладнано майже всi корпуси. Зроблено ремонт у гуртожитках, створено мережу студентських кафе i їдалень. У 1998 р. заново вiдремонтовано, обладнано i реорганiзовано у спортивно-оздоровчу базу для вiдпочинку студентiв i викладачiв колишнiй спортивно-оздоровчий табiр Берiзка. У 2001 р. була придбана нова спортивно-оздоровча база Червона калина у мальовничiй мiсцевостi на вiдстанi 28 км вiд Тернополя.

За підсумками рейтингової оцінки всії видів діяльності в 2000 році академія посіла третє місце серед вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року на основі наказу МОЗ України від 02.12.2004 року академію реорганізовано в Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського. Колектив унiверситету не спочивав на лаврах, а спрямував свої зусилля на осягнення нових намічених рубежiв у реалiзацiї реформування вищої медичної освiти, якiсної пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв для вiдродження України.

Тепер у складі університету 5 факультетів – медичний, стоматологічний, фармацевтичний, іноземних студентів та післядипломної освіти, які об’єднують 48 кафедр. На базі теоретичних кафедр функціонують 4 навчально-наукових інститутів – морфологiї; медико-бiологiчних проблем; фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iменi М.П. Скакуна; моделювання та аналiзу патологiчних процесiв; клінічних кафедр. Навчально-науковий інститут медсестринства функціонує на базі теоретичних і клінічних кафедр.

Всього за роки існування університету випущено близько 25 тисяч спеціалістів, на факультеті післядипломної освіти пройшли підвищення кваліфікації близько 40 тисяч спеціалістів, які працюють в усіх регіонах України і за кордоном. Понад 600 випускників університету стали кандидатами медичних наук, понад 100 – докторами медичних наук, професорами, а ректор Тернопільського медуніверситету імені І.Я.Горбачевського професор Л.Я.Ковальчук і завідувач кафедри інфекційних хвороб професор М.А. Андрейчин – членами-кореспондентами НАМН України; завідувач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця професор І.С.Чекман – членом-кореспондентом Національної Академії наук і членом-кореспондентом НАМН України; заступник директора Інституту нейрохірургії імені Ромоданова НАМН України, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця В.І.Цимбалюк – академіком НАМН України. Багато випускників стали заслуженими лікарями України, організаторами охорони здоров’я – завідувачами відділень, заступниками і головними лікарями лікарень різних рівнів, заступниками і начальниками міських і обласних управлінь охорони здоров’я. Заступниками Міністра охорони здоров’я України працювали В.Л.Весельський і С.В.Шевчук, а В.І.Мальцев – заступником Міністра, а згодом Міністром охорони здоров’я України.

Серед 580 науково-педагогічних працівників ТДМУ дві третини – його випускники. На 48 кафедрах працюють 87 докторів наук, професорів і 348 кандидатів наук, доцентів, в т.ч. 3 члени-кор. НАМН України, 9 Заслужених діячів науки і техніки, 2 Заслужені працівники освіти, 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 3 Заслужені винахідники, 3 Заслужені лікарі України.

За останні 15 років кардинально зміцнена матеріально-технічна база університету. Комп’ютеризовано всі кафедри, бібліотеку з 4 читальними залами і філіалами на всіх клінічних кафедрах та в навчально-наукових інститутах, організовано комп’ютерний центр, 39 комп’ютерних класів з виходом до мережі “Інтернет”. Створено видавництво “Укрмедкнига” з власним поліграфічним комплексом, яке є базовим для ЦМК з ВМО МОЗ України і найбільшим нині спеціалізованим медичним видавництвом в Україні та єдиним, яке друкує продукцію лише українською мовою або в перекладі з української. Видавництво забезпечило україномовними підручниками та посібниками вищі медичні навчальні заклади України ІІІ-ІV рівнів акредитації на 60 %, а І-ІІ рівнів акредитації – на 80%. За час існування видавництва (з 1997 р.) видано 139 підручників (в т.ч. 8 англомовних), 223 навчальних посібники (в т.ч. 12 англомовних), 62 наукових монографії, 87 збірників матеріалів наукових конференцій. Університет є співзасновником і видавцем 12 всеукраїнських наукових журналів, 10 з яких визнані МОНмолодьспорту України; випускаються обласні газети “Медична академія” і “Університетська лікарня”.

Викладачами університету створено майже 250 навчальних мультимедійних компакт-дисків, які містять електронні підручники, навчальні відеофільми та контролюючі програми, – всього понад 23 700 найменувань.

Створено лікувально-діагностичний центр із стоматологічною поліклінікою, який оснащено сучасним обладнанням. У його складі відкрито сучасний Центр дентальної імплантації – третій після Києва і Львова, перший в Україні, створений на базі навчального закладу.

В 2010-2011 роках рекунструйовано, оснащено і відкрито п’ять університетських навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в селах області. Мета створення навчально-практичних центрів: надання медичної допомоги населенню села; проходження практики студентами старших курсів медичного факультету та лікарів-інтернів стоматологічного факультету; орієнтація випускників для роботи в сільських медичних закладах. Крім цього, в одному із сіл розпочато реалізацію ще одного пілотного проекту - створення навчально-практичного центру з догляду за людьми похилого віку, спираючись на досвід, отриманий під час стажування викладачів університету в Нідерландах.

Відкрито навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» з конгрес-центром, готелем, комплексом харчування, спортивно-фізкультурною базою та студентським профілакторієм, у якому щорічно оздоровлюються 20% студентів. На базі НОК «Червона калина» функціонує навчальний центр з підготовки офіцерів запасу кафедри екстренної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки, де щорічно відбуваються всеукраїнські тренінги і навчання; зокрема, в травні 2006 року - спільні навчання з НАТО за участю офіцерів з Німеччини, Данії та Польщі (до речі, такі кафедри після скорочення їх кількості залишилися лише в 4-х медуніверситетах України, в т.ч. у Тернопільському, як одна з найкращих). Крім цього, в навчально-оздоровчому комплексі розташовано ботанічний сад лікарських рослин фармацевтичного факультету, а також підсобне господарство, яке забезпечує віварій піддослідними тваринами та продуктами.

Налагоджена співпраця з 14 іноземними вищими медичними навчальними закладами країн Європи та Америки. У 2006 – 2012 рр. понад 80 викладачів університету пройшли в них стажування. Відповідно до угоди про співробітництво з університетом південної Кароліни Апстейт (Спартанбург, США) Тернопільський медуніверситет створив умови для навчання в інституті медсестринства (підрозділі університету) американських громадян. Вперше серед медичних навчальних закладів запроваджено дистанційне навчання за спеціальністю “медсестра-бакалавр”. В 2008 р. ректор університету Л.Я. Ковальчук удостоєний звання Почесного професора цього американського університету, а також нагороджений іменною ювілейною медаллю Братиславського (Словаччина) медичного університету.

На основі здобутого досвіду американських і європейських вищих медичних навчальних закладів в університеті запроваджено нову форму організації навчального процесу за кредитно-модульною системою із застосуванням методик “єдиного дня”, ліній практичних навичок, практично-орієнтованої Z-системи навчання, семестрового тестового контролю знань студентів університетським незалежним центром тестування, мережевої навчальної системи на основі Інтернет-технологій, яка є аналогом сучасної європейської системи (Віденський медичний університет) і корінним чином відрізняється від прийнятої в інших українських університетах. Введення незалежного загальноуніверситетського центру тестування унеможливило корупційні прояви в університеті. Запроваджено студентські матрикули з обліку практичних навичок; комп’ютерну систему дистанційного щоденного тестового контролю знань студентів на основі технології “Moodle” для визначення рівня підготовки студентів до занять; об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ), який дає можливість перевірити якість опанування практичних навичок студентами-старшокурсниками; магістратуру з медсестринства. В Унiверситетi навчаються понад 4 тисячі студентів, серед них понад 1200 iноземних громадян з 62 країн свiту, понад 90% яких навчаються англійською мовою. Більше 50 % викладачів університету отримали сертифікати на право викладання студентам англійською мовою. Проводиться підготовка до навчання франкомовних студентів.

З 2006 р. на базі навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина” щороку влітку проходять “Літні міжнародні студентські школи”, організовані відділом міжнародних зв’язків. З метою участі у цій школі Україну вже відвідали студенти з США, Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Нідерландів, Росії, Казахстану, Індонезії, інших вищих медичних навчальних закладів України. У роботі школи беруть участь також студенти Тернопільського державного медичного університету, які вільно володіють англійською мовою. Проведення таких літніх студентських шкіл є перспективним напрямком міжнародної діяльності, адже спілкування студентів з різних країн сприяє поглибленню їхніх знань про культурні та національні особливості різних країн світу, специфіку здобуття вищої медичної освіти у цих країнах, можливість подальшої співпраці та розвитку програм студентських взаємних обмінів.

За організацію міжнародної діяльності й успішне налагодження плідних контактів з європейським та американськими медичними закладами і, таким чино, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції України у вересні 2006 року Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського було нагороджено дипломом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології Золота фортуна.

Номінаційний комітет Європейської бізнес асамблеї (м. Оксфорд, Велика Британія) та Вчена рада Міжнародного університету м. Відня (Австрія) удостоїли Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського міжнародної нагороди “Європейська якість”, яка була вручена 22 вересня 2008 року у м. Барселона (Іспанія) у рамках міжнародної зустрічі лідерів науки і культури “Euro Education – 2008 ” .

У січні 2012 року створено за ініціативою Тернопільського медуніверситету створено Міжнародний науково-освітній інноваційно-технологічний консорціум медичних ВНЗ і ВНЗ фізичного виховання і спорту. Основною метою діяльності Консорціуму є формування сучасної ефективної корпоративної системи підготовки кваліфікованих професійних фахівців і наукових кадрів нового рівня в сферах охорони здоровя, фізичного виховання і спорту (зокрема здоровя людини, фізичної реабілітації, фітнесу та рекреації), а також створення ефективної інноваційної системи сфери медичної освіти та науки фізичного виховання і спорту, реалізація інноваційних проектів на основі інтеграції наукового, освітнього, лікувально-профілактичного, інноваційного та технологічного потенціалу організацій - членів Консорціуму, впровадження результатів інноваційної діяльності Консорціуму в області медичної освіти, фізичного виховання і спорту, повязаних з ними сфер діяльності. До складу Консорціуму увійшли 18 провідних університетів Європи та США.

Актвізувалася наукова робота. В унiверситетi розробляються 28 наукових тем за такими основними напрямками, якi пiдпорядкованi виконанню пріоритетних завдань для системи охорони здоровя Тернополя та областi, медичної науки: хірургічного лікування захворювань стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки; інфекційних захворювань та епідеміології; серцево-судинної патології; захворювань травної системи; захворювань кістково-м’язової системи. Науковi дослiдження спрямованi на створення вдосконалення та застосування нових перспективних медичних технологiй, якi вiдповiдають критерiям свiтової новизни: моделювання патологiчних процесiв та розробка принципiв експериментальної терапiї i профiлактики; розробка, промислове виробництво та оптимiзацiя застосування в медичнiй практицi крiоконсервованих ксенодермотрансплантатiв; розробка бiотехнологiї виготовлення та клiнiчного застосування пробiотикiв i специфiчних iмуноглобулiнiв; впровадження у клiнiчну практику технологiї малоiнвазивної ендоскопiчної хiрургiї; розробка способiв i технiчних засобiв оптимiзацiї впливу енергiї оптичного випромiнювання на органiзм людини, у тому числi шляхом застосування фотооксигенованих рiдин для ентеральної i трансфузiйної терапiї; створення нових видiв сорбентiв медичного призначення i впровадження їх у широку медичну практику; наукове обгрунтування шляхiв реформування системи медичної допомоги населенню з метою забезпечення її ефективного функцiонування в ринкових умовах.

В університеті сформовані та розвиваються науковi школи: хiрургiв (чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчук), iнфекцiонiстiв (чл.-кор. НАМН України, проф. М.А.Андрейчин), терапевтів (проф. Б.І. Рудик, проф. Є.М. Стародуб), педiатрiв (чл.-кор. НАМН України проф. І.С. Сміян, проф. О.Є. Федорців, проф. Н.В. Банадига), фармакологiв (проф. М.П. Скакун, проф. К.А. Посохова), морфологiв (проф. К.С. Волков, проф. Я.І. Федонюк, проф. М.С.Гнатюк), патофізіологів (проф. В.В.Файфура, проф.Ю.І. Бондаренко).

За останні 10 років науковці університету отримали 602 патенти на винаходи. Розроблені в університеті нові методи лікування опіків відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки; 2 науковці стали заслуженими винахідниками України. Захищено 58 докторських і 311 кандидатських дисертацій. При університеті працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з шести спеціальностей. Щороку на базі конгрес-центру університету проводиться до 30 всеукраїнських і з міжнародною участю наукових форумів.

Наукові дослідження проводяться в пяти наукових лабораторіях, які пройшли державну акредитацію і отримали свідоцтва про державну атестацію. У листопаді 2009 року на базі модернізованої наукової лабораторії полімеразно-ланцюгової реакції відкрито вірусологічну лабораторію університету для дослідження вірусних матеріалів з метою ідентифікації грипу типу А (Н1N1). Лабораторія виконує дослідження зразків, взятих у хворих спеціалістами-вірусологами обласної і міської санепідемстанцій, обслуговуючи, таким чином, потерпілих від грипу та ГРВІ міста і області.

Наказом МОЗ України від 07.08.2008 року Тернопільський медуніверситет затверджено головною організацією з метрологічного забезпечення вищих медичних навчальних закладів підпорядкування МОЗ України. Все це свідчить про високий рівень наукової бази університету.

Поглибилася співпраця працівників клінічних кафедр з практичними лікарями медичних закладів міста, які є клінічними базами цих кафедр. Участь висококваліфікованих професорів, доцентів та асистентів у лікувальному процесі підвищує рівень показників надання допомоги населенню міста й області. На коопераційних засадах, відповідно до Договору, в якому обумовлюються всі аспекти співпраці, на базі обласної клінічної лікарні з 1 січня 2010 року створена університетська лікарня. Вона стане найкраще оснащеним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, оскільки, крім фінансування з обласного бюджету, додатково будуть залучені кошти з державного бюджету, а також кошти університету.

За підсумками рейтингової оцінки всіх видів діяльності та державного тестування за системою «Крок» університет постійно посідає провідні місця серед вищих медичних навчальних закладів України.

Немає коментарів:

Дописати коментар